Masura 322

 

MĂSURA 413.22 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:

Obiectivul măsurii

 • îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la serviciile de bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile.

Raportul cu strategia de dezvoltare-miza interventiei

Implementarea Măsurii 413.22 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii ruralecontribuie la realizarea următoarelor obiective prevăzute în strategia de dezvoltare a teritoriului Valea Tutovei si Zeletinului:

1. Dezvoltarea si dotarea serviciilor publice locale

2. Stimularea investitiilor in energie regenerabila si in eficienta energetica

3. Dezvoltarea societatii civile prin implicarea actorilor locali si incurajarea parteneriatelor de a dezvolta proiecte in beneficiul comunitatii locale

4. Dezvoltarea si stimularea turismului rural

5. Infiintarea si reabilitarea spatiilor recreationale, cladirilor publice, amenajari de  centre civice, spatii pentru targuri, parcari, etc

6. Mentinerea si pastrarea mostenirii rurale si a identitatii culturale

7. Protejarea mediului, promovarea si conservarea patrimoniului natural rural

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii 

Descrierea intervenţiei

Sprijinul pentru aceasta măsură vizeaza investiţii în spatiul rural pentru:

a)      Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populatia rurală;

b)      Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spatiul rural.

 

Modul de acoperire a teritoriului

Acţiunile realizate în cadrul acestei măsuri vor contribui la acoperirea următoarelor necesităţi de dezvoltare a teritoriul Valea Tutovei si Zeletinului:

 • Imbunatatirea serviciilor pentru populatie, incurajarea investitilor care contribuie la cresterea atractivitatii teritoriului;
 • Pastrarea si promovarea traditiilor sociale si culturale;
 • Conservarea si promovarea patrimoniului natural si cultural.
 • Incurajarea si promovarea actiunilor inovative;
 • Incurajarea utilizarii surselor de energie regenerabila;
 • Dezvoltarea unor exemple de buna practica de dezvoltare durabila a unei activitati economice;

 

Sinergia cu alte măsuri

– Pentru infrastructura de apă/apă uzată sprijinul măsurii, FEDR şi FC este unul complementar, cu exceptia criteriilor si liniilor de demarcare prevazute in fisa Masurii 322 PNDR.

-Pentru investiţiile în infrastructura aferentă serviciilor sociale,  măsura susţine prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centre de îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale şi investiţii noi în grădiniţe pentru copii din spaţiul rural, iar FEDR (POR) va susţine reabilitarea infrastructurii existente.

-Pentru investiţiile în infrastructură recreaţionala prin Măsura 413.13  sunt susţinute investiţiile în infrastructura recreaţională ca investiţii private dependente sau independente de structura de primire turistică, iar prin Măsura 413.22 sunt susţinute investiţiile în infrastructura publică recreaţională ce deserveste locuitorii comunei unde o astfel de investiţie are loc.

-Pentru investiţiile în reabilitarea asezămintelor culturale prin Măsura 413.22 se va sprijini reabilitarea, modernizarea şi dotarea asezămintelor culturale existente în teritoriu, iar prin  Programul Naţional de Reabilitare a Asezămintelor Culturale vor fi finanţate investiţiile noi (construcţie şi dotare) pentru asezăminte culturale din spaţiul rural.

Beneficiari

Tipuri de beneficiari:

 1. Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 2. Autorităţile locale (comune) sau Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între două sau mai multe comune înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 3. ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult definite conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 4. Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local.

Evaluarea numărului de beneficiari:  46 beneficiari, din care 44 Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara, ONG-uri beneficiari directi.

Precizări privind acţiunile eligibile:

Tipuri de acţiuni eligibile:

Pentru componenta a):

ü  Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă (captare, staţii de tratare, alimentare) pentru localităţile rurale având sub 10.000 populaţie echivalentă (p.e);

ü  Prima infiintare si extinderea retelei publice de joasa tensiune si a retelei publice de iluminat cu eficienta energetica ridicata;

ü  Investiţii în staţii de transfer pentru deşeuri şi dotarea cu echipamente de gestionare a deşeurilor.

Pentru componenta b):

ü  Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);

ü  Renovarea clădirilor publice şi amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri, etc.

ü  Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile (în situaţia în care este vorba de clădiri publice);

ü  Prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferentă serviciilor sociale, precum centrele de îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale;

ü  Investiţii în construcţia de grădiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;

ü  Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală în zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private, dar care este indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de staţii de autobuz;

ü  Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreţinere spaţii verzi etc.) dacă fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea serviciului);

ü  Investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferenta a aşezămintelor culturale, inclusiv prima achiziţie de cărţi, materiale audio, achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale tradiţionale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a proiectului. De asemenea vor fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare şi montaj.

Pentru componenta c):

ü  Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural – grupa B (în conformitate cu Lista Monumentelor Istorice) şi natural din spaţiul rural (peşteri, arbori seculari, cascade etc.);

ü  Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spaţiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii;

ü  Achiziţionarea de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural.

Sunt sustinute inclusiv costurile generale legate de întocmirea proiectului, precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate/ memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor.

Finanţare

    Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 100%
1. Finanţare în euro

Nr. de proiecte prevăzute

Cost total mediu

Estimarea costului total pe măsură

Contribuţia FEADR – măsură

Contribuţia publică naţională

Contribuţia privată

46

25.946

1.193.516

954.813

238.703

0

Criterii de selecţie locală:

Prioritate în procesul de selecţie vor avea:

 • Proiecte care se încadreaza în obiectivele stategiei locale;
 • Proiecte care au caracter pilot;
 • Proiecte care includ actiuni inovative;
 • Proiecte care cuprind actiuni de protectie a mediului/ conservarea patrimoniului natural ;
 • Proiecte a caror beneficiari sunt forme asociative ;
 • Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat;
 • Proiecte care promoveaza investitii in scopul conservarii specificului local si a mostenirii culturale;
 • Proiecte care incurajează dezvoltarea agentilor economici din zonă sau vanzarea produselor locale.
 • Proiecte de investiţii în infrastructura socială;

 

Criteriile de selecţie locală au fost stabilite pe baza nevoilor şi dezavantajelor structurale prezentate în analiza diagnostic.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie locală mai sus menţionate, conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare al  Comitetului de Selectie. Punctajul va fi stabilit de catre Comitetul de Selectie inainte de deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor.

Sunt considerate eligibile doar proiectele implementate pe teritoriul Valea Tutovei si Zeletinului.

 

 

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE

Tip indicator

Indicator

Tinta 2012 – 2013

Realizare

Numar de comune sprijinite
Împartit în functie de tipul actiunii de revitalizare
(fizica, sociala, economica)

13

Volumul total al investitiilor
Împartit în functie de tipul actiunii de revitalizare
(fizica, sociala, economica)

1.193.516

Rezultat

Populatia din mediul rural ce beneficiaza de
servicii îmbunatatite (mii persoane)

40

Impact

Cresterea economica (mil. Euro)
din care contributia Masurii 322

0,43

Crearea de locuri de munca
din care contributia Masurii 322

0

B ) Indicatori aditionali PNDR
B1) comuni

Tip de indicator

Indicator

Tinta 2012 – 2013

Realizare

Numarul de actiuni de servicii de baza sprijinite                           Împartit în functie de tipul actiunii (initiative ICT, mobilitate, infrastructura culturala si sociala, infrastructura de mediu, training, facilitati de îngrijire a copiilor, altele)

44

Volumul total al investitiilor în servicii de baza                                Împartit în functie de tipul actiunii (initiative ICT, mobilitate, infrastructura culturala si sociala, infrastructura de mediu, training, facilitati de îngrijire a copiilor, altele)

200.000

Numarul de actiuni de patrimoniu rural sprijinite
Împartit în functie de tipul patrimoniului (natural,
cultural)

20

Volumul total al investitiilor împartit în functie de
tipul patrimoniului (natural, cultural)
Indicatori aditionali GAL

Tip de indicator

Indicator

Tinta 2012 – 2013

Realizare Numar de actiuni sprijinite care protejeaza mediul/promoveaza si conserva patrimoniul natural rural

20

Numar de actiuni inovative sprijinite

14

Numar de asociatii/parteneriate sprijinite

44

Volumul investitiilor in actiuni care protejeaza mediul/ promoveaza si conserva patrimoniul natural rural de min. (Euro)

20.000

___________________________________________________________________________

Pentru a descarca toate documentele necesare accesarii masurii 413.22, dati  click pe link-urile de mai jos.

Masura 322 documente necesare.

Procedura Evaluare Selectare – Formulare Specifice