Masura 112

MĂSURA 411.12 –  „Instalarea tinerilor fermieri”

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

Obiectivele măsurii

 

1. Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă;

2. Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură.

Raportul cu strategia de dezvoltare-miza interventiei

Implementarea Măsurii 411.12 -„Instalarea tinerilor fermieri” contribuie la realizarea următoarelor obiective prevăzute în strategia de dezvoltare a teritoriului Valea Tutovei si Zeletinului:

1. Modernizarea si imbunatatirea performantelor exploatatiilor agricole si a unitatilor de procesare prin promovarea investitiilor, adaptarea productiei la cerintele pietei

2. Incurajarea asocierii producatorilor agricoli in asociatii, cooperative de productie si valorificare si grupuri de producatori

3. Promovarea tinerilor in sectorul agricol, forestier, alimentar si non-agricol

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii 

Descrierea intervenţiei

Proiectele ce vor fi implementate prin această măsură vor duce la creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.

Modul de acoperire a teritoriului

Acţiunile realizate în cadrul acestei măsuri vor contribui la acoperirea următoarelor necesităţi de dezvoltare a teritoriul Valea Tutovei si Zeletinului:

 • Mentinerea populatiei ocupate si prevenirea fenomenului de imbatranire a populatiei prin  motivarea populatiei tinere;
 • Sustinerea fermelor de semi-subzistenta in vederea  restructurarii si modernizarii;
 • Modernizarea tehnologiilor de cultura si de crestere a animalelor;
 • Dezvoltarea unor exemple de buna practica de dezvoltare durabila a unei activitati economice;
 • Imbunatatirea randamentelor si calitatii produselor cu respectarea normelor comunitare;
 • Diversificarea productiei agro-alimentare.
 • Incurajarea asocierii producatorilor;

 

Sinergia cu alte măsuri

– Pentru dezvoltarea acţiunilor finanţate prin aceasta măsură se pot realiza acţiuni finanţate prin Măsura 111 „Formare profesională, informare si difuzare de cunostinte” , Măsura 121 – ”Modernizarea exploataţiilor agricole”, Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” şi din Axa II din PNDR, precum şi prin măsurile prevăzute în strategia de dezvoltare locală (Măsura 411.21 – ”Modernizarea exploataţiilor agricole”, Măsura 411.41 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” şi 412.21 – ”Prima împădurire a terenurilor agricole”).

– Sprijinul acordat prin aceasta masură este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul Fondului Social European (FSE).

Beneficiari :

Tipuri de beneficiari:

– au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţiile agricole, ca şi conducători ai exploataţiei;

– deţin sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare;

– prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei;

– sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu.

O exploataţie agricola nu poate primi sprijin prin aceasta masura decât o singura data.

Nu se acordă sprijin prin această masură, persoanelor care nu au acte de proprietate sau contracte de arendă/concesionare încheiate în nume propriu, cu excepţia soţului sau soţiei.

În acest ultim caz, un singur membru al familiei poate primi sprijin, chiar dacă ambii soţi îndeplinesc condiţiile prevăzute în măsură.

Evaluarea numărului de beneficiari: 13 tineri fermieri beneficiari direcţi

Precizări privind acţiunile eligibile :

Tipuri de acţiuni materiale/imateriale:

-construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului;

-achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate;

-achiziţionarea de animale şi după caz a cotei de producţie;

-plantarea şi replantarea plantelor perene;

-achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat în conformitate cu termenii şi condiţiile de eligibilitate specificate în fişa Măsurii 112 din PNDR, cu prevederile ghidului solicitantului si a procedurilor de implementare.

Finanţare :
   Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 100%
1. Finanţare în euro

Nr. de proiecte prevăzute

Cost total mediu

Estimarea costului total pe măsură

Contribuţia FEADR – măsură

Contribuţia publică naţională

Contribuţia privată

13

30.000

390.000

312.000

78.000

0

Criterii de selecţie locală

Proiectele pentru care se solicită finanţare prin această masură sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecţie locală:

 • proiecte care se încadreaza în obiectivele stategiei locale;
 • proiecte care au caracter pilot
 • face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în vigoare;
 • deţine o fermă de semi-subzistenţă;
 • are în proprietate exploataţia agricolă;
 • accesează o măsură de agromediu;
 • realizează investiţii în unul din domeniile: (i) legumicultură, (ii) viticultură-pomicultură, (iii) creşterea animalelor, (iv) culturi de câmp- în ordinea prezentată.

Domeniile prioritare precum şi criteriile de selecţie locală au fost stabilite pe baza nevoilor şi dezavantajelor structurale prezentate în analiza diagnostic.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie locală mai sus menţionate, conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare al  Comitetului de Selectie. Punctajul va fi stabilit de catre Comitetul de Selectie inainte de deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor.

Sunt considerate eligibile doar proiectele implementate pe teritoriul Valea Tutovei si Zeletinului.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depăşi 40.000 de Euro/ exploataţie.

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE

Tip indicator

Indicator

Tinta 2012 – 2013

Realizare

Numarul total de tineri fermieri sprijiniti

13

dupa tipul sectorului agricol/tipul de
productie în conformitate cu Decizia (CE)
369/2003*
Volumul total al investitiilor (Euro)

                    390.000

 

Cresterea VAB  în fermele care beneficiaza de sprijin (mil. Euro)

0,13

Impact

Cresterea economica (mil. Euro)
din care contributia Masurii 112

0,10

Cresterea productivitatii muncii Crestere anuala cu 8%
Indicatori aditionali GAL

Tip de indicator

Indicator

Tinta 2012 – 2013

Realizare Numar de exploatatii sprijinite apartinand membrilor formelor asociative

5

*)Nota: Conform Deciziei (CE) nr. 369/2003 cu privire la clasificarea principalelor tipuri de ferme– TF8,

1. Sectorul agricol cuprinde:

• culturi de câmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi rădăcinoase câmp);

• horticultură (legume de gradină, flori, plante ornamentale, ciuperci);

• viticultură (vită de vie pentru vin şi struguri de masă);

• culturi permanente (fructe);

• creşterea animalelor pentru lapte;

• creşterea animalelor (excluzând laptele);

• granivore (porci şi păsări);

• mixt (creşterea animalelor pentru lapte şi carne/culturi vegetale şi creşterea animalelor).

2. Tipul de producţie cuprinde:

• produse agricole ecologice;

• produse agricole convenţionale.

____________________________________________________________________

Pentru a descarca toate documentele necesare accesarii masurii 411.12, dati  click pe link-urile de mai jos.

Masura 112 documente necesare.

Procedura  Evaluare Selectare – Formulare Specifice

NOTIFICARE Masura 411-12