Masura 313

MĂSURA 413.13 – „Incurajarea activitatilor turistice”

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

Obiectivul măsurii: Dezvoltarea activitătilor turistice în zonele rurale care să contribuie la cresterea numărului de locuri de muncă si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitătii spatiului rural.

Obiective specifice

1. Crearea si mentinerea locurilor de muncă prin activităi de turism, în special pentru tineri si femei;

2. Cresterea valorii adăugate în activităti de turism;

3. Crearea, îmbunătătirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice;

4. Cresterea numărului de turisti si a duratei vizitelor.

Raportul cu strategia de dezvoltare-miza interventiei

Implementarea Măsurii 413.13 „Incurajarea activitatilor turistice”contribuie la realizarea următoarelor obiective prevăzute în strategia de dezvoltare a teritoriului Valea Tutovei si Zeletinului:

1. Dezvoltarea si stimularea turismului rural

2. Cresterea numarului de micro-intreprinderi non-agricole productive si de servicii, dezvoltarea celor existente, incurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale pentru crearea si mentinerea locurilor de munca

3. Stimularea investitiilor in energie regenerabila si in eficienta energetica

4. Protejarea mediului, promovarea si conservarea patrimoniului natural rural

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii 

Descrierea intervenţiei

Pentru componenta a):

– Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice (structuri agro-turistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere) având până la 15 camere;

– Pentru investitii în structuri de primire turistice altele decât cele de agro-turism, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 3 margarete/stele;

– Pentru investitiile în agro-turism structura de primire turistică, nivelul de confort si calitate a serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 1 margaretă.

– De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitătile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile altele decât bio-combustibii, ca parte componentă a proiectelor.

Pentru componenta b)

i. Investitii private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de structura de primire turistică precum spatii de campare, amenajări de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbări, trasee pentru echitatie inclusiv prima achizitie de cai în scop turistic (cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a proiectului), rafting etc.

Pentru componenta c)

– Construirea, modernizarea si dotarea centrelor de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice;

Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spatiul rural, conectate la sistemele regionale si nationale

– Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică etc.;

– Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust a amenajarilor complementare acestora (ex : constructii, plan inclinat etc.), reconditionarea echipamentelor si utilajelor ;

– Investitii legate de înfiintarea si amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, „al olăritului”, „cioplitorilor în lemn” etc.)

Pentru componenta d)

Elaborarea de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice : brosuri de prezentare, panouri de informare etc.

Modul de acoperire a teritoriului

Acţiunile realizate în cadrul acestei măsuri vor contribui la acoperirea următoarelor necesităţi de dezvoltare a teritoriul Valea Tutovei si Zeletinului:

 • Incurajarea si promovarea actiunilor inovative;
 • Incurajarea utilizarii surselor de energie regenerabila;

 • Incurajarea activitatilor economice non agricole;

 • Dezvoltarea la nivel local şi teritorial a unor exemple de bună practică de dezvoltare durabilă a unei activităţi economice;

 • Conservarea si promovarea patrimoniului natural si cultural.

 

Sinergia cu alte măsuri

Investiţiile susţinute prin Masura 413.13 sunt completate de interventia POS DRU privind orientarea, consilierea şi traning-ul în domeniul antreprenorial şi non-agricol acordat locuitorilor din mediul rural, în special celor provenind din agricultura de subzistenţa.

Beneficiari :

Micro-întreprinderileasa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 şi în legislaţia naţională în vigoare (având mai puţin de 10 angajaţi şi o cifra de afaceri anuala neta sau active totale având o valoare de pâna la 2,0 milioane Euro).

– Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) – care se vor angaja ca pâna la data semnarii contractului de finanţare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata şi sa funcţioneze ca micro-întreprindere;

-Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare, precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate doar intre comune si infiintate conform legislatiei in vigoare;

-ONG-uri.

Beneficiarii masurii, a caror cerere de finantare a fost selectata, sunt eligibili pentru schema de garantare pentru IMM-uri cu finantare din RNDR.

Evaluarea numărului de beneficiari: un beneficiar direct

Precizări privind acţiunile eligibile :

Tipuri de acţiuni:

Acţiuni materiale: construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop turistic; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje, inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora, marcaje, etc

Acţiuni imateriale: achiziţionarea de software, patente, licente etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora.

Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, vor fi susţinute costurile generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri şi consultanţă, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, asa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţia de patente şi licenţe, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii, în limita a 5%.

Beneficiarul trebuie sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului. Ca si conditie minima obligatorie pentru acordarea sprijinului: solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de finantare sursa cofinantarii în vederea încheierii contractului de finantare. Tipul documentelor (extrase de cont bancar, extrase linii de credit, scrisori de confort, etc.)

Sprijinul pentru crearea şi dezvoltarea de incurajarea activitatilor turistice va fi acordat în conformitate cu termenii şi condiţiile de eligibilitate specificate în fişa Măsurii 313 din PNDR, cu prevederile ghidului solicitantului si a procedurilor de implementare.

 

Finanţare :
    Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 85%
1. Finanţare în euro

Nr. de proiecte prevăzute

Cost total mediu

Estimarea costului total pe măsură

Contribuţia FEADR – măsură

Contribuţia publică naţională

Contribuţia privată

1

100.000

100.000

68.000

17.000

15.000

 

 

Criterii de selecţie locală:

Prioritate in procesul de selecţie vor avea:

 • Proiecte care se încadreaza în obiectivele stategiei locale;

 • Proiecte care au caracter pilot;

 • Proiecte care prevad acţiuni inovative.

 • Proiecte care pun in valoare patrimoniul natural;

 • Proiecte ce vizeaza achiziţionarea de echipamente pentru producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii.

 • Proiectele care prin activitatea propusa creează mai mult de un loc de muncă/25.000 Euro investiţi;

 • Proiectele care promoveaza turismul cinegetic, turismul rural si agricultura ecologica;

 • Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate);

Criteriile de selecţie locală au fost stabilite pe baza nevoilor şi dezavantajelor structurale prezentate în analiza diagnostic.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie locală mai sus menţionate, conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare al Comitetului de Selectie. Punctajul va fi stabilit de catre Comitetul de Selectie inainte de deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor.

Sunt considerate eligibile doar proiectele implementate pe teritoriul Valea Tutovei si Zeletinului.

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE

Tip indicator

Indicator

Tinta 2012 – 2013

Realizare

Numar de noi activitati turistice sprijinite
Împartite dupa tipul de actiune:

1

infrastructura reacreationala si de primire turistica

1

infrastructura la scara mica precum centrele de informare
turistica, amenajare trasee turistice/marcaje
dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de turism rural

Volumul total al investitiei(Euro)

100.000

infrastructura reacreationala si de primire turistica

100.000

infrastructura la scara mica precum centrele de informare
turistica, amenajare trasee turistice/marcaje
dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de turism rural

Rezultat

Numarul suplimentar de vizite turistice impartite pe numar de innoptari, numar de turisti pe zi

480

Cresterea valorii adaugate brute non-agricole în investitiile sprijinite (mil. Euro)

0,03

Numarul brut de locuri de munca create impartit pe categorii de gen si varsta

4

Impact

Cresterea economica (mil. Euro)

0,03

Crearea de locuri de munca

3

Indicatori aditionali PNDR

Tip de indicator

Indicator

Tinta 2012 – 2013

Realizare

Numarul de actiuni turistice in infrastructura recreationala si de primire turistica impartite dupa tipul de actiune

1

actiuni de agroturism

1

actiuni de turism rural

0

activitati recreationale

0

Rezultat

Număr de structuri de primire turistică care îsi diversifică gama de servicii turistice

0

Impact

Cresterea ocuparii în sectorul secundar si tertiar în mediul rural

0,50%

Indicatori aditionali GAL

Tip de indicator

Indicator

Tinta 2012 – 2013

Realizare

Numar de actiuni care pun in valoare patrimoniul natural

1

Numar de micro-intreprinderi care utilizeaza energie din surse regenerabile

1

Numar de actiuni inovative sprijinite

1

Volumul investitiilor in surse de energie regenerabile minim (Euro)

5.000

Pentru a descarca toate documentele necesare accesarii masurii 413.13, dati  click pe link-urile de mai jos.

Masura 313 documente necesare.

Procedura Evaluare Selectare – Formulare Specifice