Masura 221

MĂSURA 412.21 –  „Prima împădurire a terenurilor agricole

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

Obiectivul măsurii

1. Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spaţiul rural prin folosirea şi gospodărirea durabilă a terenului prin împădurire. Această măsură este destinată prevenirii pagubelor produse de factorii naturali dăunători, reducerii eroziunii solurilor, îmbunătăţirii capacităţii de retenţie a apei, creşterii calităţii aerului, producerii de biomasă, inclusiv masă lemnoasă de calitate, prin menţinerea, sau, după caz, creşterea biodiversităţii.

Raportul cu strategia de dezvoltare-miza interventiei

Implementarea Măsurii 412.21 Prima împădurire a terenurilor agricole”contribuie la realizarea următoarelor obiective prevăzute în strategia de dezvoltare a teritoriului Valea Tutovei si Zeletinului:

1. Extinderea suprafetei ocupate de paduri prin impadurirea terenurilor agricole

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :

Descrierea intervenţiei

Prin această măsură se acordă sprijin pentru extinderea suprafeţei ocupate de păduri prin sprijinirea lucrărilor de împădurire si întreţinere a plantaţiilor. Pădurile înfiinţate prin această măsură sunt menite să protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifuncţional pe care îl au.

Modul de acoperire a teritoriului

Acţiunile realizate în cadrul acestei măsuri vor contribui la acoperirea următoarelor necesităţi de dezvoltare a teritoriul Valea Tutovei si Zeletinului:

 • Cresterea suprafetelor impadurite;
 • Aplicarea de masuri pentru reducerea fenomenelor de degradare a solurilor;

 

 

Sinergia cu alte măsuri

Această măsură este în legatură directă cu Rezoluţia Consiliului din 1998 cu privire la Strategia Forestieră pentru Uniunea Europeană, care subliniază importanţa rolului multifuncţional al pădurii şi al unui management forestier durabil bazat pe rolul social, economic, de mediu, ecologic şi funcţiilor culturale pentru dezvoltarea societăţii şi în particular a zonelor rurale precum şi sublinierea contribuţiei pădurilor şi silviculturii, precum şi cu politicile de dezvoltare a sectorului forestier din România.

Beneficiari

Beneficiarii sprijinului prin această masură sunt deţinători legali de teren agricol. Aceştia nu trebuie să facă obiectul altor forme de sprijin prin FEGA sau FEADR pentru aceeaşi suprafaţă de teren şi perioadă, cu excepţia persoanelor fizice care realizează proiectele de împadurire prin măsura 143.

Urmatoarele categorii de beneficiari sunt eligibili pentru sprijin prin aceasta masură:

 • Deţinătorii privati de teren agricol, pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere şi executarea lucrărilor de întreţinere pe o perioadă de 5 ani, precum şi o primă compensatorie pentru pierderea de venit prin împădurire, stabilită pe an şi pe ha, pentru o perioadă de 15 ani;
 • Autorităţi publice locale deţinătoare de teren agricol, numai pentru înfiinţarea plantaţiei. Dacă terenul agricol destinat împădurii este concensionat de o persoană fizică sau juridică, primele pentru întreţinerea plantaţiei şi cele compensatorii, prevăzute la alineatul precedent, pot fi de asemenea acordate.

 

Beneficiarii din categoria concesionarilor/arendaşilor sunt eligibili pentru toate formele de suport doar dacă proprietarul/proprietarii terenului în cauză sunt de acord cu împădurirea şi cu obligaţiile ce decurg din aceasta. Aceste obligaţii se referă la menţinerea arboretului creat pe o perioadă stabilită pe baza normelor tehnice în vigoare, care va fi cel putin egală cu vârsta exploatabilitaţii prevazută în normativele tehnice.

În cazul în care beneficarul autoritate publică locală cesionează terenul cu plantaţia forestieră unei persoane fizice sau juridice private, concesionarul va prelua toate obligaţiile beneficiarului si va beneficia de prima pentru întreţinerea plantaţiei forestiere numai pentru perioada de timp rămasă pînă la împlinirea termenului stabilit ca eligibil pentru această primă. Concesionarul nu beneficiază de plăţile compensatorii pentru pierderea de venit agricol întrucât acesta nu exploata terenul respectiv la data acordării sprijinului.

În cazul în care beneficiarul sprijinului înstrăinează, la orice moment şi prin orice mijloc legal, terenul împădurit, noul deţinător preia toate drepturile şi obligaţiile beneficiarului corelate cu categoria juridică, privat sau public, din care face parte.

În cazul în care beneficiarul sprijinului sau deţinătorii ulteriori ai terenului agricol împădurit nu respectă obligaţia menţinerii plantaţiei pe o perioadă de timp cel puţin egală cu vârsta de exploatare din proiect, toate sumele solicitate şi încasate de acestia pâna la data constatării desfiinţării premature a plantaţiei vor fi restituite.

 • Fermierul- este o persoană fizică sau juridică sau un grup/asociaţie de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic conferit de legislaţia naţională, a cărui exploataţie agricola se afllă în România şi care practică, în general, activităţi în domeniul agricol. Pentru a fi clasificat ca fermier pentru această măsură, fiecare solicitant de suport trebuie să demonstreze că veniturile din agricultură însumează cel puţin 25% din veniturile totale şi că timpul destinat muncii în agricultură reprezintă cel puţin 25% din timpul de muncă total efectuat.

Persoanele juridice vor dovedi ponderea venitului din agricultură cu ajutorul documentelor contabile.

În cazul persoanelor fizice, metodologia de calcul a ponderii venitului din agricultură în cadrul venitului total se va stabili pe baza unei metode de calcul adecvate stabilite prin procedurile de lucru.

Evaluarea numărului de beneficiari: 1 beneficiar

Precizări privind acţiunile eligibile

Lucrarile de împădurire

Măsura se aplică pe suprafeţe de teren agricol mai mari de 0,5 ha pe care se înfiinţează o plantaţie forestieră, se execută lucrările tehnice de întreţinere, iar pădurea se păstrează până ce atinge vârsta de exploatare.

În înţelesul acestei măsuri, „pădurea” reprezintă o suprafaţă de teren acoperită cu arbori a căror înălţime este de cel putin 5 m la maturitate şi a cărei consistenţă, exprimată prin indicele de acoperire, este de minimum 10%. Perdelele forestiere de protecţie trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 20 m.

Cheltuielile pentru proiectele tehnice se suportă din sprijinul acordat prin măsura si nu pot depăsi 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

Costurile eligibile pentru realizarea proiectului tehnic nu trebuie sa depăsească 70 euro/ha pentru suprafeţe de până la 50 ha, 50 euro pentru suprafeţe între 51 şi 150 ha, 30 euro pentru suprafeţe mai mari de 151 ha.

Materialul forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire trebuie să respecte normele legale în vigoare.

Proiectele de împădurire pe terenurile aflate în siturile Natura 2000, trebuie să corespundă obiectivelor formulate de planurile de management al acestor situri şi să fie însoţite de studii de impact asupra mediului.

Formele de sprijin financiar

Solicitanţii vor primi sprijin pentru împădurirea terenurilor agricole, constând în plăţi acordate beneficiarilor pentru:

• Costuri de înfiinţare a plantaţiei, incluzând costurile pentru materialul de plantare, plantarea în sine şi alte costuri legate direct şi necesare pentru operaţiunea de plantare (prima de înfiinţare);

• Costurile aferente perioadei de după plantare pentru întreţinerea plantaţiilor (prima anuală pe ha pentru 5 ani, începând cu anul de plantare);

• Compensarea pierderii de venit agricol ca urmare a împăduririi (prima anuală pe ha pentru 15 ani, începând cu anul înfiinţării plantaţiei).

Sprijinul pentru prima împădurire a terenurilor agricole va fi acordat în conformitate cu termenii şi condiţiile de eligibilitate specificate în fişa Măsurii 221 din PNDR, cu prevederile ghidului solicitantului si a procedurilor de implementare.

 Finanţare :
 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 95%
1. Finanţare în euro

Nr. de proiecte prevăzute

Cost total mediu

Estimarea costului total pe măsură

Contribuţia FEADR – măsură

Contribuţia publică naţională

Contribuţia privată

1

65.044

65.044

50.614

11.110

3.320

 

Criterii de selecţie locală:

Proiectele pentru care se solicită finanţare prin această masură sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecţie locală:

 • Proiectul se încadreaza în obiectivele stategiei locale;
 • Proiecte care au caracter pilot ;
 • Proiecte care au actiuni inovative ;
 • Gradul de degradare a terenului: se va acorda prioritate împădurii terenurilor afectate de procese de degradare (eroziune, alunecări de teren, exces de apă şi săruri);
 • Mărimea plantaţiei: se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire cu suprafaţa mai mare;
 • Distanţa faţă de pădurile deja existente: pentru a consolida trupurile de pădure deja existente, se va acorda prioritate terenurilor situate în vecinătatea acestora;
 • Ciclul de producţie/vârsta de exploatare a pădurii: se va acorda prioritate pădurilor care au prevazută o vârstă de exploatare mai mare de 40 ani;
 • Numărul de specii utilizate în lucrările de împădurire: se va acorda prioritate lucrărilor de împădurire care propun cel puţin 2 specii în compoziţie.
 • Beneficiarul este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare.

 

Criteriile de selecţie locală au fost stabilite pe baza nevoilor şi dezavantajelor structurale prezentate în analiza diagnostic.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie locală mai sus menţionate, conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare al  Comitetului de Selectie. Punctajul va fi stabilit de catre Comitetul de Selectie inainte de deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor.

Sunt considerate eligibile doar proiectele implementate pe teritoriul Valea Tutovei si Zeletinului.

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE

Tip indicator

Indicator

Tinta 2012 – 2013

Realizare

Numarul total de beneficiari care primesc sprijin
pentru împadurire

1

Împartit în functie de:
• tip de proprietar (privat/public)
privat

1

public
• perioada angajamentului (existent/nou)
• obiectiv de mediu (prevenirea eroziunii solului/desertificare, conservarea/cresterea biodiversitatii, protectia resurselor de apa, prevenirea inundatiilor, atenuarea schimbarilor climatice, altele)
Volumul total al investitiei(Euro)

65.044

din care actiuni pentru atenuarea schimbarilor climatice

65.044

Suprafata totala de teren împadurita,impartita în functie de:

10

• tip de proprietar (privat/public)
privat

10

public
• obiectiv de mediu (prevenirea eroziunii solului/desertificare, conservarea/cresterea biodiversitatii, protectia resurselor de apa, prevenirea inundatiilor, atenuarea schimbarilor climatice, altele)
• structura majoritara pe specii (foioase/conifere)
• perioada angajamentului (existent/nou)

Rezultat

Suprafata de teren sprijinita care contribuie la:

10

• biodiversitate si înalta valoare naturala a terenului forestier
• îmbunatatirea calitatii apei
• atenuarea schimbarilor climatice
• îmbunatatirea calitatii solului
• evitarea marginalizarii si a abandonului
terenului

Impact

Stoparea declinului biodiversitatii
Menţinerea terenurilor agricole şi forestiere cu înaltă valoare naturală (Schimbări în zonele cu înaltă valoare naturală)
Îmbunătăţirea calităţii apei
(Schimbări în balanţa brută a nutrienţilor)
Contribuţia la atenuarea schimbările climatice
(Creşterea producţiei de energie regenerabilă)

0,00

Aditional
Cresterea biomasei vegetale(m3)

100 m3

Aditional
Fixarea carbonului(t)

11 t

Indicatori aditionali GAL

Tip de indicator

Indicator

Tinta 2012 – 2013

Rezultat

Actiuni inovative

1

Impact

Actiuni care contribuie la atenuarea fenomenelor de degradare a solurilor si schimbarilor climatice

1