Masura 312

MĂSURA 413.12 – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro –întreprinderi”

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

Obiectivul măsurii

 

 1. Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

 

Raportul cu strategia de dezvoltare-miza interventiei

Implementarea Măsurii 413.12 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro–întreprinderi”contribuie la realizarea următoarelor obiective prevăzute în strategia de dezvoltare a teritoriului Valea Tutovei si Zeletinului:

1. Cresterea numarului de micro-intreprinderi non-agricole productive si de servicii,  dezvoltarea celor existente, incurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale pentru crearea si mentinerea locurilor de munca

2. Promovarea tinerilor in sectorul agricol, forestier, alimentar si non-agricol

3. Stimularea investitiilor in energie regenerabila si in eficienta energetica

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii 

Descrierea intervenţiei

Proiectele ce vor fi implementate prin această măsură vor conduce la:

 1. Crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol, în spaţiul rural.
 2. Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de catre tineri şi femei.
 3. Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale.
 4. Reducerea gradului de dependenţa faţă de agricultură.

 

Modul de acoperire a teritoriului

Acţiunile realizate în cadrul acestei măsuri vor contribui la acoperirea următoarelor necesităţi de dezvoltare a teritoriul Valea Tutovei si Zeletinului:

 • Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii micro intreprinderilor, promovarea antreprenoriatului;
 • Incurajarea activitatilor economice non agricole;
 • Incurajarea si promovarea actiunilor inovative;
 • Mentinerea populatiei ocupate si prevenirea fenomenului de imbatranire a populatiei prin  motivarea populatiei tinere;
 • Incurajarea utilizarii surselor de energie regenerabila;
 • Dezvoltarea unor exemple de buna practica de dezvoltare durabila a unei activitati economice;

 

Sinergia cu alte măsuri

Investiţiile susţinute prin Masura 413.12 sunt completate de interventia POS DRU privind orientarea, consilierea şi traning-ul în domeniul antreprenorial şi non-agricol acordat locuitorilor din mediul rural, în special celor provenind din agricultura de subzistenţa.

-Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri nu poate fi destinat activităţilor sprijinite prin masurile Axei 1 şi Axei 2 PNDR sau PDL.

Beneficiari :

– Micro-întreprinderile asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 şi în legislaţia naţională în vigoare (având mai puţin de 10 angajaţi şi o cifra de afaceri anuala neta sau active totale având o valoare de pâna la 2,0 milioane  Euro).

– Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) – care se vor angaja ca pâna la data semnarii contractului de finanţare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata şi sa funcţioneze ca micro-întreprindere.

Beneficiarii masurii, a caror cerere de finanţare a fost selectata, sunt eligibili pentru schema de garantare pentru IMM-uri cu finanţare din PNDR.

Evaluarea numărului de beneficiari: 6  beneficiari

Precizări privind acţiunile eligibile :

Tipuri de acţiuni:

Acţiuni materiale: construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje, etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora;

Acţiuni imateriale: achiziţionarea de software, patente, licente etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora.

Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, vor fi susţinute costurile generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri şi consultanţă, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, asa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţia de patente şi licenţe, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii, în limita a 5%.

Beneficiarul trebuie sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului. Ca si conditie minima obligatorie pentru acordarea sprijinului:

solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de finantare sursa cofinantarii în vederea încheierii contractului de finantare. Tipul documentelor (extrase de cont bancar, extrase linii de credit, scrisori de confort, etc.)

Sprijinul pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi va fi acordat în conformitate cu termenii şi condiţiile de eligibilitate specificate în fişa Măsurii 312 din PNDR, cu prevederile ghidului solicitantului si a procedurilor de implementare.

Finanţare :
  Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 85%
1. Finanţare în euro

Nr. de proiecte prevăzute

Cost total mediu

Estimarea costului total pe măsură

Contribuţia FEADR – măsură

Contribuţia publică naţională

Contribuţia privată

6

55.000

330.000

224.400

56.100

49.500

 

Criterii de selecţie locală:

Prioritate in procesul de selecţie vor avea:

 • Proiecte care se încadreaza în obiectivele stategiei locale;
 • Proiecte care prevad acţiuni inovative.
 • Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta pâna în 40 de ani la data depunerii proiectelor;
 • Proiecte ce vizeaza achiziţionarea de echipamente pentru producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii.
 • Proiectele care prin activitatea propusa creează mai mult de un loc de muncă/25.000 Euro investiţi;
 • Proiectele care promoveaza activităţi meşteşugăreşti, de artizanat;
 • Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate);
 • Proiecte care prevăd acţiuni de protecţie a mediului;

Criteriile de selecţie locală au fost stabilite pe baza nevoilor şi dezavantajelor structurale prezentate în analiza diagnostic. Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie locală mai sus menţionate , conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare al  Comitetului de Selectie. Punctajul va fi stabilit de catre Comitetul de Selectie inainte de deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor.

Sunt considerate eligibile doar proiectele implementate pe teritoriul Valea Tutovei si Zeletinului.

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE

Tip indicator

Indicator

Tinta 2012 – 2013

Realizare

Numarul total de micro-întreprinderi sprijinite
Împartite în functie de:

6

• statutul juridic (persoane fizice, persoane juridice) .
• categoria de vârsta (<25 ani, > 25)
• gen
Cresterea valorii adaugate brute non-agricole în investitiile
Volumul total al investitiilor(Euro)

330.000

sprijinite (mil. Euro)

Rezultat

Numarul brut de locuri de munca create

12

Cresterea valorii adaugate brute non-agricole în investitiile sprijinite (mil. Euro)

0,09

Impact

Cresterea economica (mil. Euro)

0,07

Crearea de locuri de munca

10

Indicatori aditionali PNDR

Tip de indicator

Indicator

Tinta 2012 – 2013

Realizare

Numarul de micro-întreprinderi sprijinite
Împartit în functie de tipul investitiei:

6

• investitii în activitati non-agricole productive

1

• investitii pentru dezvoltarea activitatilor
precum cele mestesugaresti si de artizanat

1

• servicii pentru populatia rurala prestate de
catre micro-întreprinderi

0

 

• investitii în producerea de energie regenerabila

3

Impact

Cresterea ocuparii în sectorul secundar si tertiar în mediul rural

0,80%

Indicatori aditionali GAL

Tip de indicator

Indicator

Tinta 2012 – 2013

Realizare

Numar de tineri sub 40 de ani sprijiniti

2

 

Numar de micro-intreprinderi care utilizeaza energie din surse regenerabile

3

Numar de actiuni inovative sprijinite

4

Volumul investitiilor in surse de energie regenerabile minim (Euro)

15.000

______________________________________________________________________

Pentru a descarca toate documentele necesare accesarii masurii 413.12, dati  click pe link-urile de mai jos.

Masura 312 documente necesare

Ordinul_MADR_nr._567_din_2.09.2008_-_Schema_de_ajutor_de_minimis

Procedura Evaluare Selectare – Formulare Specifice