Masura 123

MĂSURA 411.23 – „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

Obiectivul măsurii

 1. Creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agroalimentare şi forestiere, prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a produselor agricole şi forestiere, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori de producţie

 

Raportul cu strategia de dezvoltare-miza interventiei

Implementarea Măsurii 411.23-„Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” contribuie la realizarea următoarelor obiective prevăzute în strategia de dezvoltare a teritoriului Valea Tutovei si Zeletinului:

1. Modernizarea si imbunatatirea performantelor exploatatiilor agricole si a unitatilor de procesare prin promovarea investitiilor, adaptarea productiei la cerintele pietei

2. Incurajarea asocierii producatorilor agricoli in asociatii, cooperative de productie si valorificare si grupuri de producatori

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :

Descrierea intervenţiei

Prin această măsură se acordă sprijin pentru investiţiile care vizează îmbunătăţirea procesării şi marketingului produselor agricole.

Modul de acoperire a teritoriului

Acţiunile realizate în cadrul acestei măsuri vor contribui la acoperirea următoarelor necesităţi de dezvoltare a teritoriul Valea Tutovei si Zeletinului:

 • Modernizarea intreprinderilor de procesare;
 • Dezvoltarea la nivel local şi teritorial a unor exemple de bună practică de dezvoltare durabilă a unei activităţi economice;
 • Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii micro intreprinderilor, promovarea antreprenoriatului;
 • Diversificarea productiei agro-alimentare;
 • Încurajarea producerii şi folosirii surselor de energie regenerabilă;
 • Incurajarea si promovarea actiunilor inovative;

 

Sinergia cu alte măsuri

– Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri poate fi completat în mod direct cu sprijinul acordat prin măsurile 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe şi 143

„Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”.

– Sprijinul acordat prin masură este complementar acţiunilor prevazute în cadrul altor măsuri din Axa I PNDR (121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”, 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, 142 „Înfiinţarea grupurilor de producători”) şi Axa III.

– De asemenea, sprijinul acordat prin masură este complementar acţiunilor din cadrul măsurilor prevazute în strategia de dezvoltare a teritoriului Valea Tutovei si Zeletinului (411.21 „Modernizarea exploataţiilor agricole”, 411.12 „Instalarea tinerilor fermieri”) si  Axa III PDL.

– Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar actiunilor finanţate prin alte fonduri europene:

– Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);

– Fondul de Coeziune (FC);

– Fondul Social European (FSE).

Corelarea măsurii cu alte măsuri din PNDR, strategia locală şi alte fonduri va avea un efect pozitiv atât asupra modernizarii sectorului productiv, cât şi asupra filierelor de comercializare a produselor şi asupra protecţiei mediului înconjurător.

Beneficiari 

Tipuri de beneficiari:

Micro-întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii – definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003;

– Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii, definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care au mai puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane euro.

Tipul de clasificare ia in considerare diferite moduri de combinare: intreprinderi autonome, legate si partenere.

In cazul silviculturii, sprijinul se acordă doar microintreprinderilor.

Beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanţare a fost selectată, sunt eligibili în cadrul schemei de garantare pentru sectorul agricol cu finanţare din PNDR.

In privinta schemelor de ajutor de stat aferente acestei masuri, IMM-urile eligibile, a caror cerere de finantare a fost selectata, sunt eligibile pentru schema de garantare pentru IMM.

Un beneficiar care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de selecţie locală este considerat că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 51 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006.

– Un beneficiar care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de selecţie locală este considerat că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 51 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006.

Evaluarea numărului de beneficiari: 1  beneficiar si 2 forme asociative beneficiari directi

Precizări privind acţiunile eligibile :

Tipuri de acţiuni eligibile:

A. Investiţii în active corporale, eligibile pentru produsele agricole

1. Construcţii noi şi/ sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;

2. Construcţii noi şi/ sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;

3. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi costuri de instalare;

4. Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing;

5. Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;

6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie şi marketing, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

B. Investiţii în active corporale, eligibile pentru produsele forestiere

1. Construcţii noi şi modernizarea tuturor categoriilor de spaţii şi încăperi pentru producerea şi stocarea produselor forestiere, necesare realizării proiectului, inclusiv utilităţi şi branşamente care nu depăşesc 10% din valoarea eligibilă a proiectului;

2. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi instalaţii, maşini şi echipamente pentru recoltarea (în cazul proceselor tehnologice complexe), transportul şi procesarea primară a produselor forestiere (lemnoase şi nelemnoase), precum şi investiţii pentru modernizarea şi retehnologizarea capacităţilor existente, aşa cum sunt prevazute în studiile de fezabilitate, cu respectarea standardelor de mediu şi securitate a muncii.

C. Investiţii în active necorporale:

 1. Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 2. Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 3. Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, pentru pregătirea implementării proiectului (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);
 4. Achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

 

Beneficiarul trebuie sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului. Ca si conditie minima obligatorie pentru acordarea sprijinului:

solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de finantare sursa cofinantarii în vederea încheierii contractului de finantare. Tipul documentelor (extrase de cont bancar, extrase linii de credit, scrisori de confort, etc.)

Sprijinul pentru creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere va fi acordat în conformitate cu termenii şi condiţiile de eligibilitate specificate în fişa Măsurii 123 din PNDR, cu prevederile ghidului solicitantului si a procedurilor de implementare.

Finanţare :
  Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :50%
1. Finanţare în euro

Nr. de proiecte prevăzute

Cost total mediu

Estimarea costului total pe măsură

Contribuţia FEADR – măsură

Contribuţia publică naţională

Contribuţia privată

3

80.000

240.000

96.000

24.000

120.000

Criterii de selecţie locală:

Proiectele pentru care se solicită finanţare prin această masură sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecţie locală:

 • Proiecte care se încadreaza în obiectivele stategiei locale;
 • Proiecte care au cuprind actiuni inovative.
 • Forme asociative constituite/membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare recunoscuta conform legislatiei in vigoare;
 • Proiecte prin care se creează locuri de muncă;
 • Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse;
 • Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţii prezentată mai jos;

Sectoarele prioritare de producţie primară pentru produsele agricole în cadrul măsurii sunt: (i) legume, fructe şi cartofi, (ii) cereale şi panificaţie, (iii)carne, produse din carne şi oua, (iv) obţinerea şi utilizarea biocombustibililor, (v) seminţe oleaginoase, (vi) miere de albine, (vii) lapte şi produse lactate (viii) vin,.

Sectoarele prioritare de producţie primară pentru produsele forestiere în cadrul măsurii sunt:

(i)nelemnoase (de exemplu: ciuperci, fructe de pădure, seminţe, taninuri, plante medicinale etc., cu excepţia produselor rezultate din activitatea de vânatoare), (ii) lemnoase,.

 • IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există capacităţi de procesare;
 • Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/FEADR pentru acelaşi tip de activitate;
 • IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi procesatoare;
 • IMM-uri care procesează produse tradiţionale;
 • IMM-uri care utilizează energie din surse regeneralie;

Sectoarele prioritare precum şi criteriile de selecţie locală au fost stabilite pe baza nevoilor şi dezavantajelor structurale prezentate în analiza diagnostic.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie locală mai sus menţionate, conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare al  Comitetului de Selectie. Punctajul va fi stabilit de catre Comitetul de Selectie inainte de deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor.

Sunt considerate eligibile doar proiectele implementate pe teritoriul Valea Tutovei si Zeletinului.  Excepţie fac proiectele ce vor fi implementate în totalitate sau parţial în oraşele Birlad, Bacau, Vaslui si Adjud, care nu fac parte din teritoriul Valea Tutovei si Zeletinului, cu condiţia ca proiectul sa fie în beneficiul teritoriului.

 

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE

Tip indicator

Indicator

Tinta 2012 – 2013

Realizare

Numarul total al întreprinderilor
Împartite în functie de:

3

dimensiunea acestora:
                        micro-întreprinderi

1

                        IMM

0

                        altele

2

tipul de sector (agricultura în conformitate cu Decizia (CE) nr.
369/2003*, silvicultura si industrie alimentara)
tipul de activitate (procesare/marketing, dezvoltare)
Volumul total al investitiilor (Euro)
Împartit în functie de:
                    240.000
dimensiunea acestora:
                        micro-întreprinderi
                        IMM
cooperative agricole, grupuri de producatori, asociatii
tipul de sector (agricultura în conformitate cu Decizia (CE) nr.
369/2003*, silvicultura si industrie alimentara)
tipul de activitate (procesare/marketing, dezvoltare)

Rezultat

Cresterea VAB în exploatatiile sprijinite (mil. Euro)             Împartita în functie de tipul de sector (agricultura în conformitatecu Decizia (CE) nr. 369/2003*, silvicultura si industrie alimentara)

0,59

Numarul de întreprinderi care introduc produse noi si/sau tehnici noi
Împartite în functie de:

1

reorganizarea productiei din care:
pentru produsele agricole: produse noi, tehnologii noi
pentru produsele forestiere: produse noi, tehnologii noi
• tipul de sector (agricultura în conformitate cu Decizia (CE) nr.
369/2003*, silvicultura si industrie alimentara)

Impact

Cresterea economica (mil. Euro)

0,47

Cresterea productivitatii muncii Crestere anuala cu 8%
Indicatori aditionali PNDR

Tip de indicator

Indicator

Tinta 2012 – 2013

Capacitati implicate aferente proiectelor aprobate pe tip de sector (agricultura în conformitate cu Decizia (CE) nr. 369/2003*, silvicultura si industrie alimentara)
• noi
• modernizate
Numar de întreprinderi sprijinite, din care:

3

Realizare

cu programe de restructurare pâna în 2009

0

 

forme asociative sprijinite

2

Rezultat

Numar de întreprinderi care îndeplinesc standardele comunitare, ca urmare a sprijinului

3

Indicatori aditionali GAL

Tip de indicator

Indicator

Tinta 2012 – 2013

Rezultat

Numar de actiuni inovative sprijinite

3

Impact

Crearea de locuri de munca

2

*) Nota: Conform Deciziei (CE) nr. 369/2003 cu privire la clasificarea
principalelor tipuri de ferme – TF8,
1. Sectorul agricol cuprinde:
• culturi de câmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice,
culturi radacinoase câmp);
• horticultura (legume de gradina, flori, plante ornamentale, ciuperci);
• viticultura (vita de vie pentru vin si struguri de masa);
• culturi permanente (fructe);
• cresterea animalelor pentru lapte;
• cresterea animalelor (excluzând laptele); granivore (porci si pasari);
• granivore (porci si pasari);
• mixt (cresterea animalelor pentru lapte si carne/culturi vegetale si
si cresterea animalelor).
2. Tipul de productie cuprinde:
• produse agricole ecologice;
• produse agricole conventionale.