Masura 121


MĂSURA 411.21 –   „Modernizarea exploataţiilor agricole”

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

Obiectivul măsurii

 1. Creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie

 

Raportul cu strategia de dezvoltare-miza interventiei

Implementarea Măsurii 411.21 – „Modernizarea exploataţiilor agricole”contribuie la realizarea următoarelor obiective prevăzute în strategia de dezvoltare a teritoriului Valea Tutovei si Zeletinului:

1. Modernizarea si imbunatatirea performantelor exploatatiilor agricole si a unitatilor de procesare prin promovarea investitiilor, adaptarea productiei la cerintele pietei

2. Incurajarea asocierii producatorilor agricoli in asociatii, cooperative de productie si valorificare si grupuri de producatori

3. Promovarea tinerilor in sectorul agricol, forestier, alimentar si non-agricol

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :

Descrierea intervenţiei

Prin această măsură se vor promova investiţiile în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.

Modul de acoperire a teritoriului

Acţiunile realizate în cadrul acestei măsuri vor contribui la acoperirea următoarelor necesităţi de dezvoltare a teritoriul Valea Tutovei si Zeletinului:

 • Modernizarea tehnologiilor de cultura si de crestere a animalelor;
 • Imbunatatirea randamentelor si calitatii produselor cu respectarea normelor comunitare;
 • Diversificarea productiei agro-alimentare;
 • Cresterea productivitatii muncii in agricultura;
 • Aplicarea de masuri pentru reducerea fenomenelor de degradare a solurilor;
 • Mentinerea populatiei ocupate si prevenirea fenomenului de imbatranire a populatiei prin  motivarea populatiei tinere;
 • Incurajarea asocierii producatorilor;
 • Incurajarea si promovarea actiunilor inovative.
 • Dezvoltarea unor exemple de buna practica de dezvoltare durabila a unei activitati economice;

 

Sinergia cu alte măsuri

– Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri poate fi completat în mod direct cu sprijinul acordat prin măsurile 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe

-Sprijinul acordat prin masură este complementar acţiunilor prevazute în cadrul altor măsuri din Axa I PNDR (123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere”, 142 „Înfiinţarea grupurilor de producători”, 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”), Axa II şi Axa III PNDR.

– De asemenea, sprijinul acordat prin masură este complementar acţiunilor din cadrul măsurilor prevazute în strategia de dezvoltare a teritoriului Valea Tutovei si Zeletinului (411.23 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere”, 411.12″Instalarea tinerilor fermieri”, 411.41 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă, 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi”, Axa II şi Axa III PDL

– Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar actiunilor finanţate prin alte fonduri europene:

ü  Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);

ü  Fondul de Coeziune (FC);

ü  Fondul Social European (FSE).

 

Corelarea măsurii cu alte măsuri din PNDR, strategia locală şi alte fonduri va avea un efect pozitiv atât asupra modernizarii sectorului productiv, cât şi asupra filierelor de comercializare a produselor agricole şi a protecţiei mediului înconjurător.

Beneficiari :

Beneficiarii măsurii sunt fermieri definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, şi care este înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol. Sunt exceptate de la sprijinul prin acestă măsură organizaţiile de producători din sectorul legume şi fructe pentru investiţii sprijinite prin Pilonul I.

Persoanele fizice neautorizate vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se angajează să se autorizeze pâna la data încheierii contractului de finanaţare.

Grupurile de producători şi cooperativele pot fi beneficiari ai măsurii cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Definirea categoriilor de beneficiari în funcţie de baza legală de înfiinţare, organizare şi funcţionare se va face în Ghidul Solicitantului.

Beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanţare a fost selectată, sunt eligibili în cadrul schemei de garantare pentru sectorul agricol cu finanţare din PNDR.

Un beneficiar care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de selecţie locală este considerat că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 51 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006.

Evaluarea numărului de beneficiari: 6 fermieri beneficiari direcţi şi o forma asociativa beneficiar direct

Precizări privind acţiunile eligibile :

Tipuri de acţiuni materiale/imateriale:

1. Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor;

2. Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;

3. Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă, etc.;

4. Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;

5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;

6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;

7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare / reconversie al plantaţiilor de viţă-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin şi înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă;

8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni;

9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori;

10. Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;

11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;

12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;

13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;

14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente şi licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);

15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;

16. Investiţii necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

Beneficiarul trebuie sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului. Ca si conditie minima obligatorie pentru acordarea sprijinului:

solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de finantare sursa cofinantarii în vederea încheierii contractului de finantare. Tipul documentelor (extrase de cont bancar, extrase linii de credit, scrisori de confort, etc.)

Sprijinul pentru modernizarea exploataţiilor agricole va fi acordat în conformitate cu termenii şi condiţiile de eligibilitate specificate în fişa Măsurii 121 din PNDR, cu prevederile ghidului solicitantului si a procedurilor de implementare.

Finanţare :
 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 50%
1. Finanţare în euro:

Nr. de proiecte prevăzute

Cost total mediu

Estimarea costului total pe măsură

Contribuţia FEADR – măsură

Contribuţia publică naţională

Contribuţia privată

7

80.000

560.000

224.000

56.000

280.000

 

 

Criterii de selecţie locală:

Proiectele pentru care se solicită finanţare prin această masură sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecţie locală:

 • Proiecte care se încadreaza în obiectivele stategiei locale;
 • Proiecte care au actiuni inovative.
 • Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârstă sub 40 de ani, la data depunerii proiectului.
 • Beneficiarul este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate.
 • Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos.

Sectorul vegetal: (i) legume, (ii) pepiniere si plantaţii de pomi şi arbusti fructiferi,

căpşunării, (iii) pepiniere şi plantaţiile de viţa de vie pentru vin (cu excepţia restructurării/reconversiei plantaţiilor de viţa de vie) şi struguri de masă, (iv) culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă, (v) culturi de câmp.

Sectorul de creştere a animalelor: (i) porcine (din care pentru: reproducţie, îngrăşare), (ii) ovine şi caprine, (iii)păsări, (iv) bovine pentru lapte,.

 • Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru acelasi tip de activitate ;

Sectoarele prioritare precum şi criteriile de selecţie locală au fost stabilite pe baza nevoilor şi dezavantajelor structurale prezentate în analiza diagnostic.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie locală mai sus menţionate, conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare al  Comitetului de Selectie. Punctajul va fi stabilit de catre Comitetul de Selectie inainte de deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor.

Sunt considerate eligibile doar proiectele implementate pe teritoriul Valea Tutovei si Zeletinului.

 

 

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE

Tip indicator

Indicator

Tinta 2012 – 2013

Realizare

Numar de exploatatii care primesc sprijin pentru investitii
Împartit în functie de

7

statutul juridic
gen: femei/barbati
categoria de varsta
Volumul total al investitiilor (Euro)
Împartit în functie de:
                    560.000
tip de investitie (investitii în îmbunatatirea
terenurilor, investitii în cladiri, în utilaje, alte
investitii)
tip de sector agricol, în conformitate cu Decizia
(CE) nr. 369/2003*)

Rezultat

Numar de exploatatii care realizeaza/introduc noi produse si/sau noi tehnologii
Împartit în functie de reorganizarea productiei

1

Cresterea VAB în exploatatiile sprijinite (mil. Euro)

0,34

Impact

Cresterea economica  (mil. Euro)

0,27

Cresterea productivitatii muncii Crestere anuala cu 8%
Indicatori aditionali PNDR

Tip de indicator

Indicator

Tinta 2012 – 2013

Numar de exploatatii de semi-subzistenta sprijinite

0

Numar de exploatatii sprijinite apartinând membrilor formelor asociative

6

Realizare

Numar de forme asociative sprijinite

1

 

Numar de exploatatii care produc si utilizeaza energia regenerabila

 

Numar de exploatatii din Zone Defavorizate

2

Rezultat

Numar de exploatatii care îndeplinesc standardele comunitare, ca urmare a sprijinului
Indicatori aditionali GAL

Tip de indicator

Indicator

Tinta 2012 – 2013

Realizare

Numar de actiuni inovative sprijinite

2

 

Numar de tineri sub 40 de ani sprijiniti

5

*)Nota: Conform Deciziei (CE) nr. 369/2003 cu privire la clasificarea principalelor tipuri de ferme– TF8,

1. Sectorul agricol cuprinde:

• culturi de câmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi rădăcinoase câmp);

• horticultură (legume de gradină, flori, plante ornamentale, ciuperci);

• viticultură (vită de vie pentru vin şi struguri de masă);

• culturi permanente (fructe);

• creşterea animalelor pentru lapte;

• creşterea animalelor (excluzând laptele);

• granivore (porci şi păsări);

• mixt (creşterea animalelor pentru lapte şi carne/culturi vegetale şi creşterea animalelor).

2. Tipul de producţie cuprinde:

• produse agricole ecologice;

• produse agricole convenţionale.

______________________________________________________________________

Pentru a descarca toate documentele necesare accesarii masurii 411.21, dati  click pe link-urile de mai jos.

GHIDUL_SOLICITANTULUI_M121_V11_iunie_2013

GS_M121_V10_noiembrie2012