Masura 141


MĂSURA 411.41 – Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenţă

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

Obiectivul măsurii

 1. Creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în curs de restructurare pentru facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziţie, având în vedere faptul că sectorul agricol şi economia rurală sunt expuse presiunii concurenţiale a pieţei unice.

 

Raportul cu strategia de dezvoltare-miza interventiei

Implementarea Măsurii 411.41 – Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenţă contribuie la realizarea următoarelor obiective prevăzute în strategia de dezvoltare a teritoriului Valea Tutovei si Zeletinului:

1. Cresterea viabilitatii economice a fermelor de semi-subzistenta

2. Promovarea tinerilor in sectorul agricol, forestier, alimentar si non-agricol

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :

Descrierea intervenţiei

Prin această măsură se va asigura sprijinirea veniturilor necesare în perioada de restructurare a fermelor de semisubzistenţă pentru mai buna utilizare a resurselor umane şi a factorilor de producţiie, prin:

ü  stimularea spiritului antreprenorial;

ü  diversificarea activităţiilor şi veniturilor.

Modul de acoperire a teritoriului

Acţiunile realizate în cadrul acestei măsuri vor contribui la acoperirea următoarelor necesităţi de dezvoltare a teritoriul Valea Tutovei si Zeletinului:

 • Sustinerea fermelor de semi-subzistenta in vederea  restructurarii si modernizarii;
 • Modernizarea tehnologiilor de cultura si de crestere a animalelor;
 • Diversificarea productiei agro-alimentare;
 • Mentinerea populatiei ocupate si prevenirea fenomenului de imbatranire a populatiei prin  motivarea populatiei tinere;

 

Sinergia cu alte măsuri

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este complementar acţiunilor din cadrul altor măsuri din Axa I PNDR (111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe, 121 ”Modernizarea exploataţiilor agricole”, 143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori” 142 „Înfiinţarea grupurilor de producători”), din Axa II şi Axa III PNDR, precum şi prin măsurile prevăzute în strategia de dezvoltare locală (411.21 ”Modernizarea exploataţiilor agricole”, 411.42 „Înfiinţarea grupurilor de producători”) Axa II si Axa III PDL.

-Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar actiunilor finanţate prin alte fonduri europene:

ü  Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);

ü  Fondul de Coeziune (FC);

ü  Fondul Social European (FSE).

Corelarea măsurii cu alte măsuri din PNDR, strategia locală şi alte fonduri va avea un efect pozitiv atât asupra modernizarii sectorului productiv, cât şi asupra filierelor de comercializare a produselor agricole şi a protecţiei mediului înconjurător.

Beneficiari :

Beneficiarii măsurii sunt fermieri definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune cuprinsa intre  2 – 8 UDE, şi care este înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol.

Acestia sunt persoane fizice si persoane fizice autorizate în vârstă de până la 62 de ani, care prezintă un Plan de afaceri pentru restructurarea exploatatiei agricole.

Persoanele fizice neautorizate vor fi acceptate ca beneficiari potentiali dacă se angajează să se autorizeze până la data încheierii contractului de finantare.

 

Definirea fermei de semi-subzistenţă

Ferma de semi-subzistenţă este ferma care produce, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează şi o parte din producţia realizată. Dimensiunea economică a fermelor de semi-subzistenţă poate varia între 2-8 UDE. Pentru a deveni viabilă, ferma de semi-subzistenţă poate desfaşura şi activităţi non-agricole generatoare de venituri.

Unitatea de dimensiune economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1.200 Euro.

Definirea viitoarei viabilităţi economice: după o perioadă de trei ani de la acordarea sprijinului, viabilitatea economică a fermei de semi-subzistenţă va fi demonstrată prin creşterea cu 20% a producţiei destinate comercializării şi prin creşterea cu minim 3 UDE a dimensiunii exploataţiei, comparativ cu situaţia iniţială menţionată în planul de afaceri.

Evaluarea numărului de beneficiari: 13 fermieri beneficiari direcţi.

Precizări privind acţiunile eligibile:

Tipuri de acţiuni materiale/imateriale:

Planul de afaceri trebuie să includă toate detaliile privind investitiile care se realizează atât din sprijinul acordat prin măsură cât si/sau prin accesarea măsurii 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole”, in conformitate cu actiunile eligibile prezentate in fisa acestei măsuri. Elaborarea Planului de afaceri va putea fi sprijinită prin măsura 143 „Furnizarea de servicii de consiliere si consultantă pentru agricultori” si constituie document justificativ pentru accesarea măsurii 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole”.

 

Sprijinul pentru fermele agricole de semi – subzistenţă va fi acordat în conformitate cu termenii şi condiţiile de eligibilitate specificate în fişa Măsurii 141 din PNDR.

Finanţare :
   Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100%
1. Finanţare în euro

Nr. de proiecte prevăzute

Cost total mediu

Estimarea costului total pe măsură

Contribuţia FEADR – măsură

Contribuţia publică naţională

Contribuţia privată

13

7.500

97.500

78.000

19.500

0

 

Criterii de selecţie locală:

Proiectele pentru care se solicită finanţare prin această masură sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecţie locală:

 • proiecte care se încadreaza în obiectivele stategiei locale;
 • proiecte care au caracter pilot;
 • sa aparţină tinerilor fermieri;
 • să facă parte dintr-o formă asociativă recunoscută conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • să realizeze o investiţie, în special o investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare;
 • sa practice agricultura ecologica;
 • realizează investiţii în unul din domeniile: (i) legumicultură, (ii) viticultură-pomicultură, (iii) creşterea animalelor, (iv) culturi de câmp- în ordinea prezentată;

Sectoarele prioritare precum şi criteriile de selecţie locală au fost stabilite pe baza nevoilor şi dezavantajelor structurale prezentate în analiza diagnostic.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie locală mai sus menţionate, conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare al  Comitetului de Selectie. Punctajul va fi stabilit de catre Comitetul de Selectie inainte de deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor.

Sunt considerate eligibile doar proiectele implementate pe teritoriul Valea Tutovei si Zeletinului.

 

 

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE

Tip indicator

Indicator

Tinta 2012 – 2013

Realizare

Numar total de ferme de semi-subzistenta sprijinite

13

Împartite în functie de:
• dimensiunea fermei

 

Volumul total al investitiei(Euro)

97500

Rezultat

Numar ferme intrate pe piata

10

Impact

Cresterea economica (mil. Euro) masura 141

0,42

Cresterea productivitatii muncii Crestere anuala cu 8%
Indicatori aditionali PNDR

Tip de indicator

Indicator

Tinta 2012 – 2013

Numar de ferme de semi-subzistenta sprijinite
Împartite în functie de statutul juridic:

13

• persoane fizice

13

• persoane juridice
din care:
• conduse de femei
• conduse de tineri sub 40 de ani

9

• din zone defavorizate

Realizare

• care aplică pentru agro-mediu

Rezultat

Numar de ferme care introduc noi produse

4

 ______________________________________________________________

Pentru a descarca toate documentele necesare accesarii masurii 411.41, dati  click pe link-ul de mai jos.

Masura 141 documente necesare.

NOTIFICARE Masura 411-41